Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Ochota > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

W kompetencji Ośrodka leży realizacja zadań własnych oraz zadań zleconych m.st. Warszawie, określonych w Ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, statucie Ośrodka Pomocy Społecznej i innych uchwałach Rady miasta stołecznego Warszawy, a także porozumieniach zawartych z Wojewodą Mazowieckim i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

I. Ośrodek realizuje zadania własne m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności:
1) prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
3) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5) przyznawanie pomocy w naturze,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,
7) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
8) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
9) udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
10) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
11) sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
12) pracę socjalną,
13) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,
14) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
15) udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem
i rodziną,
16) diagnozę problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz sporządzanie bilansu lokalnych potrzeb społecznych,
17) dożywianie dzieci,
18) sporządzanie sprawozdawczości,
19) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
20) organizowanie prac społecznie użytecznych.

II. Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:
1) udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,
2) organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych,
3) organizuje wsparcie dla rodzin zastępczych,
4) udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
5) prowadzi dzielnicowe ośrodki interwencji kryzysowej,
6) prowadzi działania mające na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających status uchodźcy,
7) przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Ośrodek realizuje zadania zlecone m.st. Warszawie, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych
z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, obejmujące w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
4) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
5) prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6) wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
7) udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
8) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

IV. Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych oraz uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej.

 
 
Wprowadził Krystyna Rostworowska 14-08-2009
Aktualizujący Krystyna Rostworowska 14-08-2009
Zatwierdzający Alicja Watrak 14-08-2009
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-08-2009
Liczba odwiedzin: 4308
Rejestr zmian